Iceberg Simracing Team

Ranking
527

Команда по симрейсингу

Artem
Shulaev

Pilot
Ranking: 1295

Viktor
Sokolov

Team Leader
Pilot
Ranking: 1248

Vyacheslav
Velichko

Pilot
Ranking: 1174

Alexandr
Astafev

Pilot
Ranking: 1027

Dmitriy
Zhbannikov

Manager
Pilot
Ranking: 0

Anton
Piskunov

Pilot
Ranking: 0

Alexandr
Shilov

Reserve
Ranking: 0

Maxim
Ivanitskiy

Pilot
Ranking: 0

Alexandr
Sokolov

Pilot
Ranking: 0

Sergey
Markin

Pilot
Ranking: 0