LoveFortySix

Ranking
1205

Канал команды https://www.twitch.tv/LoveFortySix

Vladimir
Ozeretskovskiy

Team Leader
Pilot
Ranking: 1218

Lyubov
Ozeretskovskaya

Pilot
Ranking: 1192