LoveFortySix

Ranking
1189

Канал команды https://www.twitch.tv/LoveFortySix

Lyubov
Ozeretskovskaya

Pilot
Ranking: 1193

Vladimir
Ozeretskovskiy

Team Leader
Pilot
Ranking: 1186