Simware.pro by VDES

Ranking
2079

Команда Simware.Pro by VDES

Nikita
Bogoroditskiy

Pilot
Ranking: 2759

Mikhail
Bykov

Pilot
Ranking: 2642

Yaroslav
Shevyrtalov

Pilot
Ranking: 2312

Viktor
Romanchuk

Pilot
Ranking: 2304

Egor
Ogorodnikov

Team Leader
Pilot
Ranking: 2197

Denis
Grabovskiy

Pilot
Ranking: 1853

Kirill
Kalashnikov

Pilot
Ranking: 1666

Maxim
Khomazyuk

Pilot
Ranking: 1570

Alexandr
Novikov

Pilot
Ranking: 1411